divy class= rai truc-tiep1" style=/fontwheigh: bold;"d (024)73.049.779 - 0899.190.199 - Giờ trực: 6-22h> divy class=noidunga" href=" da-/xe-tnghie"y class=credco bornde1 succecss" style="tex-align: cmenpr;"dĐăingký xét tnghệm On> divy class=emailrtops" style= widt: 100%; mtarin-lefh: 0; /fontwheigh: bold;"d info@/xander.v liy class=uk-.parenl" datauk-dropndon="{}g aria-haspopups= rueg aria-expxandid=falsrs">a" href=#"d GIỚI THIỆU divy class=uk-grid uk-dropndonmgrids">divy class=uk- widt-1-1s">uly class=uk- na uk- na- navbal">li">a" href="ve-ccog-ty">Giới tghệu chungli">a" href="gioi-tgheus/ttm hin-su-umeh">Tầm nhìn sứ mệnhli">a" href="gioi-tgheusdoi-tac-bmeh-vien-dai-hoc-y-ha-noi">Về đối tác - Bệnh vhện Đại học Y Hà Nộili">a" href="gioi-tgheusdoi-tac-bmeh-vien-bmeh- hixe-doi-trung-uopng"Về đối tác - Bệnh vhện Bệnh Nghệt đới Trung ươngli">a" href="gioi-tgheus/hixe-bi-su-dung-cho-/xe-tnghie">Tghết bị sử dụng cho xét tnghệmli">a" href="gioi-tgheusdoi-ngu-bac-si"dĐội tnũ bác sĩli">a" href="gioi-tgheusnta-sao-chon-/xande">Tại sao chọn Xxande/ul>li">a" href=" da-/xe-tnghie"dĐặt xét tnghệmli">a" href="https:/my./xander.vns" targs/c_blank">KẾT QUẢ XÉT NGHIỆMliy class=uk-.parenl" datauk-dropndon="{}g aria-haspopups= rueg aria-expxandid=falsrs">a" href=#"d Dịrc vụ divy class=uk-grid uk-dropndonmgrids">divy class=uk- widt-1-3s">uly class=uk- na uk- na- navbal">li">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiertong-quph"dGói xét tnghệm tổng quátli">a" href="dich-vu/sang-loc-ung-thu-phu-nu"dSàng lọc ung thư phụ nữli">a" href="dich-vu/sang-loc-ung-thu- na-gioi"dSàng lọc ung thư na giớili">a" href="dich-vu/khiertra-chuc-nang-gan-ume-gan">Kiểm1 ra chức năinggan, umegganli">a" href="dich-vu/sang-loc-virus-viem-gan">Sàng lọc virus viêmgganli">a" href="dich-vu/khiertra-chuc-nang-than">Kiểm1 ra chức năingthậnli">a" href="dich-vu/theo-doi-dheurtri-bmeh- han-dai-thao-duopng"Theo dõi điều trị bệnh nhân đái tgáo đườngli">a" href="dich-vu/chuan-doan-dai-thao-duopng"Chẩn đoán đái tgáo đường/ul>uly class=uk- na uk- na- navbal">li">a" href="dich-vu//xe-tnghierhiv-an-daeh">Xét tnghệm HIV ẩn daehli">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghierhuyxe-thopng"Gói xét tnghệm huyết thốngli">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiercho-nguoi-giag"Gói xét tnghệm dành cho người giàli">a" href="dich-vu/sang-loc-thai-ki-ltn-2">Sàng lọc thai kì từ8 tuần11 đến8 tuần13li">a" href="dich-vu/sang-loc-thai-ki-3">Sàng lọc thai kì từ8 tuần15 đến8 tuần22li">a" href="dich-vu/sang-loc-thai-ki-4">Sàng lọc thai kì từ8 tuần32 đến8 tuần36li">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiertien-hon- han-cho-nu-gioi"dGói xét tnghệm tiền hôn nhân dành cho nữ giới/ul>uly class=uk- na uk- na- navbal">li">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiertien-hon- han-cho-nna-gioi"dGói xét tnghệm tiền hôn nhân dành cho nna giớili">a" href="dich-vu//xe-tnghiertong-quph-daeh-cho-tre-duoi-16-tuoi"dXét tnghệm tổng quát dành cho trẻ dưới 168 tuổli">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiertong-quph- ruoc-khi-mang-thai"dGói xét tnghệm tổng quát trước khi mang thaili">a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiersoa-/uph-huyxe"dGói xét tnghệm sốt xtut huyếtli">a" href="dich-vu/theo-doi-tien-trien-virus-cho-nguoi-moi-mac-viem-gan-b"dGói xét tnghệm theo dõi thến8 riển virus cho người mới phát ghện viêmggan Bli">a" href="dich-vu/goi-/xe-tngh-m-rubellag"Gói xét tnghệm Rubellali">a" href="dich-vu//xe-tnghierchan-tary-mepng"Gói xét tnghệm chân tar mhệng/ul>li">a" href="khuyxn-uais">KHUYẾN MÃIli">a" href="kien-thuc-/xe-tnghie"dKhến8 hức xét tnghệm/ul> > divy class= baiea- heakinybaiiea-marytieh">>divy class=.pnelr conten"d

> > > divy class= baiea- heakinybaiiea-dien-thoais">divy class=.pnelr conten"d

> > > > > > > > > > Trần Cẩm Vân ( 28 tuổi, Long Biên > Dịrc vụdivy class=.pnelr conten"d a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiertong-quph"d <GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁTs a" href="dich-vu/goi-/xe-tnghiertong-quph"d GÓI XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT >/div> >/div> >/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy class=ns2-row ns2-beve"d a" href="dich-vu/sang-loc-ung-thu-phu-nu"d <SÀNG LỌC UNG THƯ PHỤ NỮs a" href="dich-vu/sang-loc-ung-thu-phu-nu"d SÀNG LỌC UNG THƯ PHỤ NỮ >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy class=ns2-row ns2-odd"d a" href="dich-vu/sang-loc-ung-thu-nna-gioi"d <SÀNG LỌC UNG THƯ NAM GIỚIs a" href="dich-vu/sang-loc-ung-thu-nna-gioi"d SÀNG LỌC UNG THƯ NAM GIỚI >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy class=ns2-row ns2-beve"d a" href="dich-vu/khiertra-chuc-nang-gan-ume-gan"> <GÓI XÉT NGHIỆM KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MEN GANs a" href="dich-vu/khiertra-chuc-nang-gan-ume-gan"> GÓI XÉT NGHIỆM KIỂM TRA CHỨC NĂNG GAN, MEN GAN >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy class=ns2-row ns2-odd"d a" href="dich-vu/sang-loc-virus-viem-gan"> <SÀNG LỌC VIRUS VIÊM GANs a" href="dich-vu/sang-loc-virus-viem-gans" SÀNG LỌC VIRUS VIÊM GAN >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy class=ns2-row ns2-beve"d a" href="ddanh-gia-khach-hang16-dich-vu/56-theo-doi-dheurtri-virus-viem-gan-b"d <THEO DÕI ĐIỀU TRỊ VIRUS VIÊM GAN Bs a" href="ddanh-gia-khach-hang16-dich-vu/56-theo-doi-dheurtri-virus-viem-gan-b"d THEO DÕI ĐIỀU TRỊ VIRUS VIÊM GAN B >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >divy style=clsea:both">>/div> >/div> >/div> >